Partneri u finansiranju

  • Privatne donacije od 2009
  • Putni grantovi za jednog govornika GAAPP-a na WAC Quebec od ALK Abelló,
  • Stallergenes i Merck u 2012